STATUT STOWARZYSZENIA RYSA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie RYSA zwane dalej „STOWARZYSZENIEM”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póżn. zm.) przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póżn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

§2

Jako teren działania Stowarzyszenie przyjmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jako siedzibę miasto Lublin.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.

2. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

5. O przystąpieniu do organizacji lub wystąpieniu, o których mowa w ust. 4 decyduje Zarząd.

II. CELE I SPOSOBY REALIZACJI STOWARZYSZENIA

§3

Celem działania Stowarzyszenia jest wsparcie i pomoc osobom w trudnej sytuacji, osobom ze środowisk dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również wyrównywanie szans życiowych tych osób i ich rodzin, z uwzględnieniem skazanych, opuszczających placówki penitencjarne i ich rodzin, osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzin. Ponadto działalność na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, seniorów, mniejszości narodowych.

§4

Pomoc Stowarzyszenia adresowana jest do rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakres pracy Stowarzyszenia obejmuje także promowanie i wspieranie inicjatyw, przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz służy skutecznej readaptacji skazanych, resocjalizacji nieletnich, jak również wszystkich innych, którzy z takiej formy pomocy zechcą skorzystać.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania takie jak:

1. Poradnictwo psychologiczne i psychoedukacyjne.

2. Oddziaływania profilaktyczne i terapeutyczne, w tym z zakresu uzależnień.

3. Doradztwo zawodowe i rozwój kwalifikacji zawodowych.

4. Działania podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne, oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjne.

5. Uzupełnienia wykształcenia, kształcenie ustawiczne.

6. Pomoc socjalna, medyczna.

7. Poradnictwo prawne.

8. Readaptacja społeczna.

9. Tworzenie i realizacja:
a) programów resocjalizacyjnych,
b) programów profilaktycznych,
c) programów edukacyjnych,
d) programów pomocowych,
e) projektów informatycznych.

10. Współpraca z Ośrodkami Kuratorskimi działającymi przy Sądach Rejonowych.

11. Organizowanie obozów, kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży.

12. Tworzenie i prowadzenie placówek dla:
a) osób bezdomnych, w szczególności bezdomnych mężczyzn,
b) osób opuszczających jednostki penitencjarne i placówki resocjalizacyjne,
c) osób opuszczające placówki opiekuńcze – wychowawcze,
d) osób z zaburzeniami psychicznymi,
e) osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem,
f) osób starszych – samotnych,
g) osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin,
h) samotnych matek z dziećmi,
i) osób niepełnosprawnych,

13. Organizowanie i prowadzenie:
a) punktów konsultacyjnych
b) ośrodków i świetlic dla dzieci i młodzieży
c) centrów integracji społecznej
d) spółdzielni socjalnych

14. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej dotyczącej zakresu działania Stowarzyszenia i jego członków.

15. Współdziałanie z organizacjami i właściwymi władzami lokalnymi w dziedzinie opieki wsparcia socjalnego, edukacji, wychowania, resocjalizacji, oddziaływań penitencjarnych- występowanie z wnioskami i postulatami do tych instytucji.

16. Wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych unormowań związanych z zagadnieniami z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego oraz uczestniczenie w opracowaniu tych regulacji i przedstawianie własnych projektów.

17. Wspieranie inicjatyw lokalnych.

18. Promowanie aktywnych postaw życiowych, innowacyjności i kreatywności.

19. Promocja i organizacja wolontariatu.

20. Działalność charytatywna.

21. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

22.Opracowanie i organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, wystaw, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów.

23. Organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych i oświatowych, konkursów, przeglądów, spotkań tematycznych i tym podobne, w tym organizowanie koncertów i wyjazdów artystycznych.

24. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

25. Stałe podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, poszanowania prawa, ochrony dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego i ekologii.

26. Kreowanie korzystnego wizerunku kraju, regionu i miasta Lublin.

27. Współpraca z samorządami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

28. Podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§5

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:a) członków zwyczajnych;
b) członków honorowych;
c) członków wspierających;

4. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

6. Członkiem zwyczajnym może zostać również małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w § 5 ust. 4 lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

8. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w § 5 ust. 4 oraz która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla stowarzyszenia.

9. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów.

§6

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b) do uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
c) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
d) noszenie odznaki organizacyjnej.
e) zgłaszania opinii, wniosków i projektów uchwał do władz Stowarzyszenia;

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
b) przestrzegania statut, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
c) regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu

§7

1. Członek wspierający jak i członek honorowy mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

2. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy i wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego określone w § 6 ust. 1 pkt b-e oraz w § 6 ust. 2 pkt a-b statutu.

4. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§8

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego;
c) skreślenia z listy członków z powodu zaprzestania działalności w Stowarzyszeniu przez okres dłuższy niż 1 rok,
d) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
e) wykluczenia w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu, uchwał i regulaminów władz stowarzyszenia,
e) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
f) skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia i odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

3. Dla osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się odpowiednio zasady określone w § 8 ust. 2.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§9

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos osoby przewodniczącej obradom.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany. Liczba dobranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni w tym małoletni w wieku od 16 do 18 lat z tym że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 9 ust. 3;
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§11

1. Walne Zgromadzenie Członków może mieć charakter zwyczajny (w tym sprawozdawcze oraz sprawozdawczo-wyborcze) lub nadzwyczajny.

2. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd – raz w roku, zaś zwyczajne (sprawozdawco-wyborcze) w terminie określonym w § 10 ust. 3.

3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. W szczególnie ważnych przypadkach zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Może ono odbywać się w każdym czasie pod warunkiem, że jest ono uzasadnione.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) na umotywowane żądanie co najmniej 5 członków zwyczajnych.

6. W przypadkach określonych w ust.5 pkt b i c Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi.

§ 12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalanie statutu i jego zmian,
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
d) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) ustalanie zasad określających wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku,
h) rozpatrywanie wniosków władz stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków,
i) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu;
j) podejmowanie wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia,

§ 13

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym obligatoryjnie Prezesa.
a) Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo. umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Prezes kieruje pracami Zarządu.

4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz;
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,
e) opracowanie programu działalności Stowarzyszenia;
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych,
h) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
j) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes (lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes po upoważnieniu Prezesa) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz do roku.

6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§ 14

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz jego zastępcę.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonej kontroli oraz żądanie dodatkowych wyjaśnień w przypadkach wątpliwych lub niejasnych,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie o absolutorium Zarządowi.
e) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.

4. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazanymi wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

V. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH

§ 15

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa lub pisemnie upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu.

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 16

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, w szczególności zaś:
a) składki członkowskie, spadki, zapisy, darowizny oraz inne dotacje majątkowe dokonywane na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
b) odsetki bankowe;
c) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
d) dotacje;
e) dochody z ofiarności publicznej;
f) inne źródła.

2. Środki finansowe pozostające w dyspozycji Stowarzyszenia będą przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

3. W zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia obowiązuje zakaz:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub innych członków Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innych członków Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub innych członków Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub inni członkowie Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 17

1. Uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4. Majątek Stowarzyszenia pozostały po przeprowadzeniu likwidacji podlega przekazaniu na cele określone w uchwale o rozwiązaniu.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. Nr 79, poz 855 z późniejszymi zmianami)