Projekt „Razem dla integracji – wspólne działania dzieci i młodzieży z terenu Miasta Świdnika” był realizowany od 15 maja do 31 lipca 2015 roku.
Skierowany został do dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej z terenu miasta Świdnika oraz ich rodziców.
Celem projektu jest wzrost integracji społeczno-kulturowej wymienionych wyżej grup poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i integracyjno-kulturalnych.

Do chwili obecnej odbyły się już:
– 23 maja – warsztaty integracyjne dla dorosłych prowadzone przez mediatora i psychologa oraz warsztaty integracyjne dla dzieci prowadzone przez pedagogów,
– 30 maja – wycieczka do obserwatorium w Mełgwi i ścieżka dydaktyczna po Świdniku (Strefa Historii MOK w Świdniku),
– 13 czerwca – wycieczka do Lublina (Szlak Wielokulturowy, Archikatedra, Muzeum na Zamku – ścieżki dydaktyczne).

Kolejne działania przewidują:
– 20 czerwca – wycieczka do Lublina (wizyta na KUL-u, w Muzeum Wsi Lubelskiej – ścieżki edukacyjne),
– 26 – 27 czerwca warsztaty integracyjne, artystyczne,
– 4 lipca – uroczyste zakończenie działań projektowych: wystawa prac, koncert.

W projekcie bierze udział 16 dzieci i młodzieży, w tym reprezentanci społeczności romskiej. Warsztaty odbywają się w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Profilaktyki przy ul. Kolejowej 4 w Świdniku oraz w plenerze (wycieczki, ścieżki edukacyjne).
Działania jakie skierowaliśmy do dzieci i młodzieży mają wpłynąć na kształtowanie właściwych umiejętności społecznych, jak również promować postawy tolerancji i szacunku dla odrębności kulturowych, etnicznych, sprzyjać zainteresowaniu kulturą i historią najbliższego otoczenia, rozwijać zainteresowania poznawcze, wyrównywać edukacyjne szanse.

 

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01