W związku z pandemią COVID-19 w życiu społecznym zostało wprowadzonych wiele ograniczeń. Stowarzyszenie RYSA w czasie pandemii część aktywności musiało zawiesić, ale mimo tego dalej prowadzi działania na rzecz osób w potrzebie.

Realizujemy na terenie Powiatu Lubelskiego

Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa

Istotą projektu jest pomoc psychologiczna, prawna skierowana do mieszkańców gmin Powiatu Lubelskiego w szczególności gmin Konopnica, Jastków, Wólka, Niemce, Wojciechów, Wysokie. Oferta skierowana jest do potrzebujących pomocy i wsparcia, w tym dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, osób znajdujących się w kryzysie, ofiar i sprawców przemocy oraz osób uzależnionych i współuzależnionych, zgłaszających problemy wychowawcze.

Telefon interwencyjny: 663-788-698

Od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-16.00

Przez osobę dyżurującą można umawiać się na zdalne konsultacje ze specjalistami:

psychologiem, pedagogiem, mediatorem, prawnikiem, psychoprofilaktykiem.

Kontakt do koordynatorów:

Komórki: 693-471-437, 693-471-398

E-mail :stowarzyszenierysa@wp.pl