Stowarzyszenie Rysa realizuje zadanie w ramach Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.

„Realizacja programów podnoszących kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców
i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych”

Adresatami zadania są rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Działanie jest realizowane w formie poradnictwa indywidualnego,
zajęć edukacyjno-informacyjnych na terenie przedszkoli w Lublinie
w okresie od 2.03.2018 r. do 30.04.2018 r.
Warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych w terminach
od 5.04.2018 r. do 28.06.2018 r.

 

Kontakt pod numerem telefonu:

663 788 698