Stowarzyszenie Rysa realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Wspieranie działań na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych”
– (realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014-2020)

Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Lubelskie, działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Istotą projektu jest pomoc psychologiczna, prawna skierowana do jak największej liczby mieszkańców Województwa Lubelskiego
w tym miasta Lublin oraz gmin Powiatu Lubelskiego. Pomoc w postaci wsparcia, edukacji i informacji skierowana jest dla osób
korzystających z systemu pomocy społecznej, osób znajdujących się w kryzysie oraz osób uzależnionych i współuzależnionych,
jak również osób przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich dzieci.
Członkowie rodzin znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej uzyskają adekwatną pomoc podczas indywidualnego kontaktu ze
specjalistą oraz podczas zajęć grupowych, jak również interwencyjnie w trakcie kontaktu telefonicznego.
Zrealizowane zostaną działania profilaktyczne mające na celu wzmocnienie rodziny, zaadresowane do młodzieży w wieku 14-18 lat,
realizację zajęć mających charakter grupowy przewidziano w Jednostce Specjalistycznego Poradnictwa w Urzędzie Gminy Konopnica
oraz w siedzibie Stowarzyszenia RYSA w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 23 w pokoju nr 13.
Ponadto prowadzone będzie indywidualne poradnictwo w siedzibie Stowarzyszenia RYSA przy ul. Leszczyńskiego 23 pokój nr 206
w każdy piętek miesiąca w godzinach 16.00-18.00. Zostanie też uruchomiona infolinia obsługiwana przez dyżurującego specjalistę
zapewniająca interwencyjną, doraźną pomoc, w konsekwencji zachęcenie do skorzystania z profesjonalnej pomocy,
adekwatnej do zgłaszanego problemu podczas osobistego kontaktu.