Zadanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 rok.

Termin realizacji zadania od 1.03.2019 r. do 30.09.2019 r.

Zapraszamy na zajęcia edukacyjno – informacyjne
oraz konsultacje indywidualne.

ul. Leszczyńskiego 23

Kontakt pod numerem telefonu
663 788 698