Stowarzyszeniu Rysa powierzono realizacje działania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin oraz Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 rok pod nazwą:

„Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna

prowadzona w szkołach i placówkach oświaty”

Celem zadania jest zwiększenie kompetencji wychowawczych oraz promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Przyczynienie się do wzrostu świadomości osób dorosłych w zakresie szkodliwości zażywania środków odurzających przez dzieci i młodzież. Istotą projektu jest wsparcie i edukacja psychologiczna, pedagogiczna i prawna.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

663-788-698

za pośrednictwem e-mail:

stowarzyszenierysa@wp.pl

Oferujemy bezpłatną pomoc w zakresie mediacji,
wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego.

Zajęcia edukacyjne z zakresu umiejętności wychowawczych,
profilaktyki uzależnień, kształtujących u młodzieży umiejętności społeczne.