Stowarzyszenie Rysa realizuje, w okresie od 1 czerwca do 31 października 2020 roku zadanie publiczne określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 rok pt.

„Realizacja działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży lub osób dorosłych

uwzględniających aktywność rekreacyjno-sportową”.

Oferta dedykowana jest do uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 27 (ul. Maszynowa i Kresowa) w Lublinie. Formy realizacji zadanie/działanie to: zajęcia edukacyjno-informacyjne warsztaty (w siedzibie Stowarzyszenia Rysa ul. Leszczyńskiego 23 w Lublinie) oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe (obiekty sportowe na terenie miasta Lublin). Celem programu jest min. przekazanie wiedzy o odpowiedzialności przewidzianej prawem za dopuszczanie się czynów karalnych, symptomach świadczących o niedostosowaniu społecznym, demoralizacji (również z uwzględnieniem eksperymentowania z alkoholem, nikotyną, dopalaczami, nowymi substancjami odurzającymi, narkotykami).

Wyposażenie odbiorców programu w wiedzę o sobie, swoich atutach, ograniczeniach, pomoc w rozpoznania predyspozycji, rozwinięcie pasji. Wspieranie budowy poczucia własnej wartości. Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia. Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań. Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista. Pobudzanie potrzeby samodzielnego, przyczyniającego się do samorozwoju kreowania swojej rzeczywistości, wzięcia za nią odpowiedzialność. Jak również rozwijanie zainteresowań, pasji związanych z dyscyplinami sportowymi.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu

nr tel. 663-788-698