Indywidualne poradnictwo

Zadanie publiczne pod tytułem „Wspieranie działań na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych” – (realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014-2020)